Biuro Obsługi: +48 888 999 192

Dostawa w całej Polsce w 2-10 dni roboczych

Regulamin serwisu internetowego Styroneo.pl

1. Postanowienia wstępne

1.1. Regulamin serwisu internetowego dostępny pod adresem domeny Styroneo.pl, administrowanej przez firmę Styroneo Katarzyna Noga zwaną dalej Sprzedawcą, z siedzibą w 43-600 Jaworzno, przy ul. Fryderyka Chopina 94, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG, posiadającą numer NIP: PL6321858439, Regon: 361064776, telefon kontaktowy +48 888 999 192, email: biuro@styroneo.pl, reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem serwisu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu Styroneo.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

– Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
– Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
– Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1823),
– Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Definicje zawarte w Regulaminie

Sklep – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem Styroneo.pl Sprzedawca, Usługodawca – Katarzyna Noga, zwany dalej Sprzedawcą, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Neo Katarzyna Noga wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG, posiadającą numer NIP: PL6321858439, REGON: 361064776. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru. Kalkulator przeliczeniowy – Usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca obliczanie określonych wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. System opinii – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

3. Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania

3.1. Sklep Styroneo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

3.2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

3.4. Cena Produktu uwidoczniona w serwisie internetowym Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

3.5. Cena Produktu w serwisie internetowym Styroneo.pl jest wiążąca w chwili przyjęcia przez sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Za moment przekazania Zamówienia do realizacji uznaje się całkowite opłacenie ceny Zamówienia ustalonej wcześniej z Klientem telefonicznie i/lub mailowo przez Sprzedawcę.

3.6. Zamówienia można składać:

– Poprzez serwis internetowy Styroneo.pl za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok
– za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@styroneo.pl
– telefonicznie pod numerem: +48 888 999 192

3.7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

3.8. Serwis realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, w niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3.9. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

4. Zawarcie umowy sprzedaży

4.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza z Klientem szczegóły Zamówienia oraz ostateczną cenę zakupu wraz z kosztami dostawy, chyba że Klient zadeklaruje chęć osobistego odbioru Produktu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia, po uprzednim zaakceptowaniu przez Klienta wszystkich kosztów, następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail zawierającej podsumowanie złożonego Zamówienia oraz szczegóły dotyczące sposobów dokonania płatności. Przekazanie zamówienia do realizacji następuje w momencie zaksięgowania na koncie Sprzedawcy całkowitej zapłaty za zamówienie lub przesłanie przez Klienta potwierdzenia dokonania zapłaty.

4.2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera:

– potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia
– informacje dotyczące sposobów dokonania płatności
– formularz odstąpienia od umowy,
– niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie przesyłany w wiadomości e-mail po dostarczeniu produktu.

5. Sposoby płatności

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

– płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
– szybka płatność internetowa przez bramkę płatności Autopay

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na poniższy rachunek bankowy w tytule podając numer zamówienia:

PKO Bank Polski:
26 1020 2528 0000 0602 0574 0339
STYRONEO KATARZYNA NOGA

W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatności internetowych Bluemedia do wartości zamówienia doliczana jest każdorazowo opłata operatora w wysokości 1% wartości zamówienia.

5.2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty całości ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji dopiero po jego pełnym opłaceniu.

6. Koszt, termin oraz sposoby dostawy produktu

6.1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od ilości zamawianego Produktu, jak i wyboru sposobu jego dostawy.

6.2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez producenta/dostawcę. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór producenta/dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia. Dostawa Produktu przez producenta/dostawcę następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 2 do 14 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze w godz. 8:00-14:00, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

6.3. Zakupione w serwisie Produkty są wysyłane za pośrednictwem transportu własnego producenta określonego Produktu lub za pośrednictwem innego przewoźnika, jeżeli zostało to ustalone z Klientem na etapie składania zamówienia.

6.4. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.

6.5. Dokładny termin wydania Towaru dla zamówienia odbieranego osobiście zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta lub telefonicznie.

6.6. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.

6.7. Informacje dotyczące możliwych form dostawy oraz związanych z nią kosztów, Sprzedający udostępnił na stronie serwisu internetowego, m.in. w zakładce Dostawa.

6.8. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przekazania zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą mailową.

6.9. Po otrzymaniu przesyłki, Klient (bądź osoba przez niego uprawniona), powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, prosi się, aby Klient nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej opisane postępowanie ma na celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Dokument WZ stanowi wyłączną podstawę do zgłoszenia ewentualnej reklamacji.

7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Z zastrzeżeniem punktu 9. niniejszego paragrafu i punktu 9. regulaminu (dot. braku możliwości zwrotu produktów wyprodukowanych na indywidualne zamówienie), Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu niezbędne jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy niezwłocznie dokonać zwrotu Produktu na adres wskazany przez Sprzedawcę, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu niezbędne jest odesłanie Produktu przed jego upływem. W tym celu uprasza się Klientów o kontakt na adres e-mail: biuro@styroneo.pl lub telefonicznie.

7.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.4. Z zastrzeżeniem pkt 5 oraz 7 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.5. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów dostawy ani poniesionych przez niego kosztów odesłania produktu.

7.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

7.7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi koszty odesłania Produktu.

7.8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia przez niego wskazana inna niż przewoźnik objęła Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
– w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

7.10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

8. Reklamacja produktu

8.1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

8.1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu (faktura VAT).

8.1.2. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

8.2. Reklamacja z tytułu rękojmi.

8.2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne w razie zawarcia Umowy Sprzedaży z przedsiębiorcą.

8.2.2. Jeżeli Produkt jest obarczony wadą, to Konsument może żądać:
– naprawy Produktu,
– obniżenia ceny Produktu,
– wymiany Produktu,
– odstąpienia od Umowy Sprzedaży (jeżeli wada Produktu jest istotna).

8.2.3. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania naprawy lub wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

8.2.4. Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży i w zamian zaproponować naprawę lub wymianę, pod warunkiem ich niezwłocznej realizacji i braku nadmiernej niedogodności dla Konsumenta.

8.2.5. Konsument może zmienić propozycję Sprzedawcy tj. naprawę na wymianę albo wymianę na naprawę, chyba że taki wybór jest niemożliwy do wykonania albo wymaga nadmiernych kosztów.

8.3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@styroneo.pl. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.

8.4. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

8.5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi mailowo.

9. Zwrot produktu

9.1. Styropian wyprodukowany na indywidualne zamówienie klienta i według wskazanych przez niego parametrów (takich jak grubość, kształt czy wymiar) oraz służący zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb nie podlega zwrotowi.

9.2. Produkty chemii budowlanej wyprodukowane na indywidualne zamówienie klienta i według wskazanych przez niego parametrów (takich jak kolor, kształt czy skład) oraz służące zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb nie podlegają zwrotowi.

10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)

10.1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

11. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

11.1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem serwisu Styroneo.pl korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

– Zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
– System Opinii,
– Kalkulator Produktowy

11.2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

11.3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w serwisie internetowym Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

12. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

12.1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

12.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
– umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora Przeliczeniowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

12.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

– komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
– dostęp do poczty elektronicznej,
– przeglądarka internetowa,
– włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

12.4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

12.5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

12.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

13. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych

13.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem serwisu Styroneo.pl, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@styroneo.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

13.2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

13.3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

14. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług

14.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej

14.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
14.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@styroneo.pl
14.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
14.1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
14.1.5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

15. Własność intelektualna

15.1. Wszystkie treści zamieszczone w serwisie internetowym Styroneo.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością firmy Neo Katarzyna Noga wpisanej do rejestru przedsiębiorców CEIDG, posiadającej numer NIP: PL6321858439, REGON 361064776. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony Styroneo.pl bez zgody Usługodawcy.

15.2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony Styroneo.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

15.3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem Styroneo.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.

15.4. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane w serwisie internetowym Styroneo.pl użyte są w celach informacyjnych.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Umowy zawierane poprzez serwis Styroneo.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim.

16.2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

16.3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

16.4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

16.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

16.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

16.4.3. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

16.4.4. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dostawa w całej Polsce

Transport w cenie lub za dopłatą do mniejszych zamówień

100% Jakości

Styropian prosto z fabryki pod indywidualne zamówienie klienta

100% Pewności

Styropian najwyższej jakości z gwarancją producenta

100% Bezpieczeństwa

Przelew tradycyjny / Przelew internetowy / Blik / Raty / SSL